Zmiana w funduszu sołeckim na rok bieżący.

W lipcu na zebraniu wiejskim mieszkańcy zdecydowali się podjąć uchwałę o zmianie w funduszu sołeckim w roku bieżącym. Zrezygnowano z doposażenia placu zabaw (ze względu na jego planowane przeniesienie) w kwocie 4000 zł oraz na wniosek rady sołeckiej z udziału w gminnych dożynkach w kwocie 1000 zł. Utworzone zostało nowe zadanie tj. Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Celestynowie w kwocie 5980 zł. (dwie wyżej wymienione kwoty plus oszczędności z zadania „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci”). O dofinansowanie tego przedsięwzięcia zabiegali przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej, którzy złożyli do sołtysa wniosek podpisany przez ok. 90 rodziców.  Cała inwestycja realizowana będzie wspólnie przez Gminę, Radę Rodziców, Sołectwo oraz dofinansowanie zewnętrzne a w jej ramach powstanie boisko służące również jako plac apelowy, boisko do siatkówki plażowej, chodniki oraz mała infrastruktura w postaci ławek i stolików i gier dla dzieci. W ten sposób zagospodarowany zostanie teren pomiędzy Szkołą Podstawową a Orlikiem.